تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت
٠٢١٨٨١١٠٠٠٠