تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1,089.14
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,586.17
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage10.20
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage28.68
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage6.38
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage26.14
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6