تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage675.43
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage800.18
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage20.82
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage27.65
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.59
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3.74
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6