تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage568.54
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,512.75
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.23
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage17.68
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.11
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage8.51
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6