تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage704.82
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,135.83
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.23
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage22.91
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1.98
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage16.58
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6