تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage764.43
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,438.56
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.75
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage6.37
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.58
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3.29
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6