تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage872.08
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,559.09
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.14
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.65
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.32
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage5.78
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6