تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage762.98
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,704.37
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage7.25
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage11.44
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.12
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage7.95
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6